Årsmöte 2024

Härnösands Racketklubb bjuder in till Årsmöte!

Varmt välkommen på årsmöte för Härnösands Racketklubb

Tid: Onsdag 10 april kl. 19:30
Plats: Konferensrummet i Öbacka Sportcenter

■ Mötet hålls i konferensrummet i A-hallen (upp för trappan, bakom läktaren).

■ Motioner till Årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tisdag den 20 februari.

Anledningen till att årsmötet blev framflyttat var att dokument inte blev fastställda i rätt tid innan kallelse behöver skickas ut till alla medlemmar.

Tänk även på att medlemsavgiften behöver vara betald i god tid innan för att i enighet med föreningens stadgar inneha rösträtt på årsmötet. Medlemsavgiften behöver således vara betald senast onsdag 27 mars.
Skicka gärna in en anmälan för ditt deltagande på årsmötet (senast 8 april). Detta är inte något man behöver göra utan endast för praktiska skäl inför planeringen av mötet.

Man kan välja mellan att skicka in en anmälan med ett mejl eller via Matchi.

⦿ Anmälan med mejl till denna adress, styrelsen@harnosandsrk.se
⦿ Anmälan via Matchi med denna länk, https://www.matchi.se/forms/KHIWhoe8MCv6ficVL4Lk

Förslag till dagordning

§1    Årsmötets öppnande

§2    Fastställande av röstlängd för mötet

§3    Godkännande av

         a) Kallelse

         b) Dagordning

§4    Val av årsmötespresidium
         a) Ordförande
         b) Sekreterare
         c) 2 st. justerare tillika rösträknare

§5     Föredragning av styrelsens berättelser för år 2023

§6     Föredragning av revisorernas berättelser för år 2023

§7     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§8     Val av antal ledamöter i styrelsen

§9     Val av ordförande för 2024

§10   Val av ordinarie styrelseledamöter på ett respektive två år

§11    Val av styrelsesuppleant för 2024

§12    Val av två revisorer och en revisorssuppleant för 2024

§13    Val av sponsorkommitté för 2024

§14    Val av två ombud och två suppleanter till SDF årsmöte

§15    Val av ordinarie ledamöter i hallstyrelsen

§16    Tillsättande av valberedning för år 2025

§17    Förslag till budget för 2024

§18    Medlemsavgifter 2025

§19    Tennisbanorna i Vålånger och Högslätten

§20    Policyfrågor samt handlingsplan

§21    Inkomna motioner/propositioner

§22   Mötets avslutande

Årsmöteshandlingar
Förslag till dagordning
Verksamhetsberättelse 2023
Resultatrapport 2023
Balansrapport 2023
Revisionsberättelse 2023
Valberedningens förslag
Förslag till Budget 2024
Proposition 1 – Ekonomistruktur
Proposition 2 – Svenska Pickleballförbundet

Samtliga årsmöteshandlingar kommer vara tillgängliga senast en vecka före årsmötet.

Övriga föreningsdokument.

VÄLKOMMEN!